سال ها می گذرد حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
برچسب ها :
سالگردعروج ملکوتی امام ,  تسلیت ,