یک شب که  هزار شب  نمیشه ...


همان یک شب ، هزار شبمان را تباه می کند و


فقط

برای

ما

آه

می ماند و

بس

و این

بودند که یک شبه ره صد ساله پیمودند.

اگر آن شبت به رنگ خدا باشد

آه هم نمیکشی

...

برچسب ها :
دست نوشته بنده ,  یک شب ,  هزاران شب ,