امام امروز قریب است برای آنها که مرگ خود را قریب می دانند و دنیا را فانی و برای آبادانی اش  کار می کنند نه حرف.

امام امروز  غریب است برای آنها که تکبر می ورزند و حق را نمی شناسند و فقط حرف از تدبیر میزنند نه عمل مدبرانه.

بصیرت...

بصیرت...

این عمار...
برچسب ها :
امام قریب یا غریب ,  تدبیر ,  بصیرت ,  این عمار ,