کار می کنیم...!!!

کار می کنیم...؟؟؟

یادمان می رود هدف اصلی چیست...

آن قدر کاغذ بازی می کنیم فقط و فقط برای رفع تکلیف و به به و چه چه دیگران...

در بعضی مراکز آموزشی ،فقط برای مافوق نه برای راه رضای خدا و بچه های مردم.

در محل کار ،فقط برای مافوق  نه برای راه رضای خدا.

خوشا به حال آنهایی که حتی نفسشان را هم برای راه رضای خدا می کشند، چه رسد به کار و ...
برچسب ها :
گم شده ایم ,  کاغذ بازی ,  مافوق ,  هدف اصلی ,