خرمشهر را خدا آزاد کرد.

به دست مردان مردی چون:
و امروز آهای مردان،به نامردان امروز دل نبندید.


ایران، آمریکا نمی خواهد،1+5 نمی خواهد...


مردان مرد سیاست می خواهد.


1+5، جهان آرا و رفقایش در حالی که خرمشهر داشت


 سقوط می کرد و امکاناتی نبودبعد از خدا،5 تن آل عبا بود + عباس.


باور کنیم...

باور کنید...
شادی روحش صلوات.برچسب ها :
3 خرداد ,  خرمشهر آزاد شد ,  5+1 ,  پنج تن آل عبا ,  نامردان امروز ,  مذاکرات ,  خرمشهر شهر خون ,