رحمت خدا بر امام راحل که فرمودند:

تمام گرفتاری ما از امریکاستآقا تمام گرفتاری ما از این امریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از امریکاست. این وکلا هم از امریکا هستند! این وزرا هم از امریکا هستند! همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‏ایستند در مقابلش داد بزنند؟برچسب ها :
رحلت امام خمینی ,  آمریکا ,  سالگرد رحلت امام ,