حس شیرینیست یک لحظه فکرت خطا برود و همان لحظه از خدا خجالت بکشی ...

یک لحظه آن لحظه را تجربه کن....

شیرین است...

زندگیتان پر از جنس این شیرینی ها...

برچسب ها :
قرآن ,  دست نوشته من ,  زندگی ,  شیرینی ,  گناه ,