شاکی باشیم از خدا، شاکر بودن یادمان می رود.

برچسب ها :
شاکر ,  شاکی ,  خدا ,  بنده ,