چادری شدن تا وقت  استخدام شدن در ارگانی دولتی

چادر تنها برای جلوی چشمان پدر و مادر محض راحتی خیالشان

چادر تنها تا وقتی که در شهر و دیار خودمان هستیم

چادر  تنها برای کار راه افتادن

چادر برای ...
چادری شدن تا وقت  استخدام شدن در ارگانی دولتی

چادر تنها برای جلوی چشمان پدر و مادر محض راحتی خیالشان

چادر تنها تا وقتی که در شهر و دیار خودمان هستیم

چادر  تنها برای کار راه افتادن

چادر برای گذر از پیچ حراست

چه قدر خودمان را حقیر و پوچ انگاشتیم که با خودمان هم صادق نیستیم...

چه خنده های گریه آوری می کند وجدانمان به حال خودمان...

چادری شدن فکر عمیق می خواهد...

ضمیمه:چادر خیلی وقت است قدمت دارد پس چادری ها تازه به دوران رسیده نیستند...
برچسب ها :
تازه به دوران رسیده ,  حجاب ,  استفاده ابزاری ,  پوشش ,